Өтініш берушілердің өтініштері мен шағымдарын қарау тәртібі

Сертификаттауға, сәйкестік сертификатының күшін жоюға немесе оның қолданылуын тоқтата тұруға өтінім бойынша қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, сертификаттау кезінде даулар туындаған жағдайда өтініш беруші Апелляциялық комиссияға (бұдан әрі – Комиссия) шағымдануға құқылы.

  1. Шағымды тіркеу;
  2. Талдау;
  3. Саналы шешім қабылдау;
  4. Шешімді өтініш берушіге жазбаша нысанда жеткізу, ал шағымдар қабылданбаған жағдайда – қолданыстағы нормативтік құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, дәлелді негіздемелер беру. Шешім шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге жіберіледі;
  5. Шешімнің орындалуы.

Өтініш беруші Комиссияға мыналарды ұсынуға құқылы:

  • Өтініш, онда өтініш берушінің аты-жөні, оның орналасқан жері мен мекен-жайы, шағымның мәні, апелляцияның мәні бойынша талаптың нақты қойылуы көрсетілуі тиіс;
  • Бар болса даулы мәселе бойынша хат алмасу;
  • Басқа құжаттар Апелляциялық кеңестің сұрауы бойынша.

Мүдделі тараптардың әрқайсысы Комиссия отырысына қаралатын мәселе бойынша құзыретті мамандарды шақыруға құқылы.

Қарау кезінде өтініш берушінің коммерциялық құпиясын құрайтын мәліметтердің құпиялылығын сақтау шаралары қабылданады.

Қосымша зерделеуді талап ететін өтініштер мен шағымдар келіп түскен және тіркелген күннен бастап 1 (бір) ай ішінде, қосымша зерделеуді және тексеруді қажет етпейтіндер – 10 (он) күннен кешіктірмей қаралады.

Егер Комиссия қабылдаған шешім туралы өтініш берушіге хабарлама жіберілген күннен бастап бір ай ішінде өтініш берушіден қарсылықтар түспесе, шешім қабылданды деп есептеледі.

Өтініш беруші орган комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда, өтініш беруші техникалық реттеу жөніндегі уәкілетті органның апелляциялық комиссиясына жүгінуге құқылы.

АПЛЕНЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР

1) Материалдарды Астана қ., Достық 20, 407 мекенжайына пошта арқылы жіберу арқылы.

2) Материалдарды info@green-academy.kz электронды поштасына жіберу арқылы.

Комиссия қабылдаған шешімдер техникалық реттеу және метрология мемлекеттік жүйесінің нормативтік құжаттарының және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.